Terms and Conditions

Vitajte na stránke dialnicnaznamkarakusko.sk!

Tieto podmienky stanovujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky spoločnosti Netgo sp. z o.o., ktorá sa nachádza na adrese https://dialnicnaznamkarakusko.sk.

Vstupom na túto webovú stránku predpokladáme, že tieto podmienky prijímate. Nepokračujte v používaní stránky dialnicnaznamkarakusko.sk, ak nesúhlasíte s prijatím všetkých podmienok uvedených na tejto stránke.

Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto zmluvné podmienky, vyhlásenie o ochrane osobných údajov a oznámenie o odmietnutí zodpovednosti a všetky dohody: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ sa vzťahuje na Vás, osobu prihlásenú na tejto webovej stránke a vyhovujúcu podmienkam spoločnosti. „Spoločnosť“, „Naše“, „My“, „Naše“ a „Nás“ sa vzťahuje na našu Spoločnosť. „Strana“, „Strany“ alebo „My“, sa vzťahuje na klienta aj na nás. Všetky pojmy sa vzťahujú na ponuku, prijatie a úhradu platieb potrebných na uskutočnenie procesu našej pomoci Klientovi najvhodnejším spôsobom za výslovným účelom uspokojenia potrieb Klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb Spoločnosti, v súlade s platným holandským právom a na základe neho. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, s veľkým začiatočným písmenom a/alebo on/ona alebo oni, sa považuje za zameniteľné, a preto sa vzťahuje na to isté.

Súbory cookie

Využívame používanie súborov cookie. Vstupom na stránku dialnicnaznamkarakusko.sk ste vyjadrili súhlas s používaním súborov cookie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Netgo sp. z o.o.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú načítať údaje používateľa pri každej návšteve. Súbory cookie používa naša webová lokalita na umožnenie funkčnosti určitých oblastí, aby sa uľahčila návšteva našej webovej lokality. Súbory cookie môžu používať aj niektorí naši partnerskí/reklamní partneri.

Licencia

Pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť Netgo sp. z o.o. a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetky materiály na stránke dialnicnaznamkarakusko.sk. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Prístup z dialnicnaznamkarakusko.sk je možný pre vaše osobné použitie s výhradou obmedzení stanovených v týchto podmienkach.

Nesmiete:

 • Prepisovať materiály z dialnicnaznamkarakusko.sk
 • Predávať, prenajímať alebo poskytovať sublicencie na materiál z dialnicnaznamkarakusko.sk
 • Vytvárať, kopírovať alebo rozmnožovať materiál z dialnicnaznamkarakusko.sk
 • Redistribuovať obsah z dialnicnaznamkarakusko.sk

Časti tejto webovej stránky ponúkajú používateľom možnosť zverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej stránky. Spoločnosť Netgo sp. z o.o. nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani neskúma komentáre pred ich uvedením na webovej stránke. Komentáre nevyjadrujú názory a stanoviská spoločnosti Netgo sp. z o.o.,jej zástupcov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre vyjadrujú názory a stanoviská osoby, ktorá ich zverejnila. V rozsahu povolenom platnými zákonmi spoločnosť Netgo sp. z o.o. nezodpovedá za Komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo objavenia sa Komentárov na tejto webovej stránke.

Spoločnosť Netgo sp. z o.o. si vyhradzuje právo monitorovať všetky Komentáre a odstrániť všetky Komentáre, ktoré možno považovať za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujúce porušenie týchto Podmienok.

Zaručujete a vyhlasujete, že:

 • ste oprávnení uverejňovať Komentáre na našej webovej stránke a máte na to všetky potrebné licencie a súhlasy;
 • Komentáre nezasahujú do žiadneho práva duševného vlastníctva vrátane, ale bez obmedzenia, autorských práv, patentov alebo ochranných známok tretích strán;
 • Komentáre neobsahujú žiadny hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný alebo inak nezákonný materiál, ktorý je zásahom do súkromia
 • Komentáre sa nepoužijú na získavanie alebo propagáciu obchodu alebo zvyklostí alebo na prezentáciu komerčných aktivít alebo nezákonnej činnosti.

Týmto udeľujete spoločnosti Netgo sp. z o.o. nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie iných na používanie, reprodukciu a úpravu akýchkoľvek vašich Komentárov v akejkoľvek forme, formáte alebo médiu.

Prepojenie na náš obsah

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú lokalitu bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

 • Vládne agentúry;
 • Vyhľadávače;
 • Zpravodajské organizácie;
 • Distribútori online katalógov môžu odkazovať na našu Webovú lokalitu rovnakým spôsobom, ako odkazujú na Webové lokality iných uvedených podnikov; a
 • Celosystémové akreditované podniky s výnimkou náborových neziskových organizácií, charitatívnych nákupných centier a skupín pre charitatívne zbierky, ktoré nesmú hypertextovo odkazovať na naše webové sídlo.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie alebo na iné informácie na webovej lokalite, pokiaľ odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu webovej stránky odkazujúcej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

 • spoločensky známe zdroje spotrebiteľských a/alebo obchodných informácií;
 • komunitných stránok domény.com;
 • združení alebo iných skupín zastupujúcich charitatívne organizácie;
 • distribútori online adresárov;
 • internetové portály;
 • účtovné, právne a poradenské firmy; a
 • vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.

Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak o tom rozhodneme: (a) odkaz by nespôsobil nepriaznivý obraz o nás alebo o našich akreditovaných podnikoch; (b) organizácia nemá u nás žiadne negatívne záznamy; (c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenciu spoločnosti Netgo sp. z o.o.; a (d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ je odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na adresu Netgo sp. z o.o.. Uveďte svoje meno, názov vašej organizácie, kontaktné údaje, ako aj adresu URL vašej stránky, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú lokalitu, a zoznam adries URL na našej stránke, na ktoré chcete odkazovať. Na odpoveď počkajte 2 – 3 týždne.

Schválené organizácie môžu odkazovať na našu webovú lokalitu takto:

 • použitím názvu našej spoločnosti alebo
 • Použitím jednotného lokátora zdrojov, na ktorý sa odkazuje, alebo
 • Použitím akéhokoľvek iného opisu našej webovej lokality, na ktorú sa odkazuje, ktorý dáva zmysel v kontexte a formáte obsahu na webovej lokalite odkazujúcej strany.

Bez licenčnej zmluvy o ochrannej známke nebude povolené žiadne použitie loga spoločnosti Netgo sp. z o.o. ani iných umeleckých diel na prepojenie.

iFrame

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného povolenia nesmiete okolo našich webových stránok vytvárať rámy, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

Zodpovednosť za obsah

Nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašich Webových stránkach. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a brániť pred všetkými nárokmi, ktoré sa objavia na vašej Webovej lokalite. Na žiadnej Webovej lokalite by sa nemal(-i) objaviť odkaz(-y), ktorý(-é) môže(-ú) byť interpretovaný(-é) ako hanlivý(-é), obscénny(-e) alebo trestný(-é), alebo ktorý(-é) porušuje(-jú), inak porušuje(-jú) alebo propaguje(-jú) porušenie alebo iné porušenie práv tretích strán.

Vaše súkromie

Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov

Výhrada práv

Vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste odstránili všetky odkazy alebo akýkoľvek konkrétny odkaz na našu webovú lokalitu. Súhlasíte s tým, že na požiadanie okamžite odstránite všetky odkazy na našu Webovú lokalitu. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a ich politiku odkazov. Neustálym odkazovaním na našu Webovú lokalitu súhlasíte s týmito podmienkami odkazovania a ich dodržiavaním.

Odstránenie odkazov z našej webovej lokality

Ak na našej webovej lokalite nájdete akýkoľvek odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať. Žiadosti o odstránenie odkazov zvážime, ale nie sme povinní tak urobiť ani vám priamo odpovedať.

Nezabezpečujeme správnosť informácií na tejto webovej lokalite, neručíme za ich úplnosť ani presnosť; nesľubujeme ani to, že webová lokalita zostane dostupná alebo že materiály na nej budú aktualizované.

Odmietnutie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej lokality a používania tejto webovej lokality. Nič v tomto vyhlásení o vylúčení zodpovednosti nebude:

 • obmedzuje alebo vylučuje našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie;
 • obmedziť ani vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie;
 • neobmedzí žiadnu našu alebo vašu zodpovednosť žiadnym spôsobom, ktorý nie je povolený podľa platných právnych predpisov; alebo
 • vylučovať akékoľvek naše alebo vaše záväzky, ktoré nie je možné vylúčiť podľa platných právnych predpisov.

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti uvedené v tomto oddiele a na iných miestach tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z deliktu a z porušenia zákonných povinností.

Pokiaľ sú webová lokalita a informácie a služby na nej poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu akejkoľvek povahy.